Çaly

Çaly Hususy Kärhana

I.P. "Çaly" 2007-nji ýylda Aşgabatda esaslandyryldy. Kompaniýany esaslandyryjy Türkmenistanyň raýaty Mowlam Çalýew. Kompaniýa döredilen ilkinji gününden başlap, Türkiýeden gury gurluşyk garyndylaryny import edip gelýär. 2007-nji ýyldan bäri kompaniýa izogam öndürýär. Kem-kemden önümleriň görnüşini we göwrümini ýokarlandyryp, kärhana ösdi. Tizara, 2010-njy ýylda kompaniýa gury gurluşyk garyndylaryny - kafel ýelimini öndürip başlady. Kompaniýanyň pelsepesi üznüksiz ösüşdir. Suw esasly boýag önümçiligi soňra 2013-nji ýylda başlandy. 2018-nji ýylda köpugurly sapagyň önümçiligi başlandy. Kompaniýanyň soňky ösüşi, 2019-njy ýylda başlanan plastik turbalaryň önümçiligi. Häzirki önümiň ugry: Suw geçirmeýän material Izogam; Çeýe plitkalar; Rulon möhürleýji; Bitum mastiki; Polimer-bitum baglaýjy. Häzirki wagtda “Çaly” güýçli önümçilik bazasy bilen yzygiderli ösýän kompaniýa. Tehniki mümkinçilikleri taýdan kärhana gurluşyk materiallaryny iň häzirki zaman türkmen öndürijilerinden biridir. Daşary ýurtly kärdeşlerimizden we üpjün edijilerden özleşdirilen ösen tehnologiýalar we öz hünärli işgärlerimiziň bolmagy giň gerimli gurluşyk materiallaryny öndürmäge mümkinçilik berýär.

  • Ahal welaýatynyň Ak Bugdaý etrabynyň Änew şaheri, Industrial köçesi, jaý 8

Salgy

Ahal welaýatynyň Ak Bugdaý etrabynyň Änew şaheri, Industrial köçesi, jaý 8

Poçta kody

chaly.manager@gmail.com