Harytlar

Product SHT 30/4X4
SHT 35/4X4
SHT 40/4X4 of mediaCategory SHT/PST Çaly

SHT

SHT 30/4X4
SHT 35/4X4
SHT 40/4X4

Standart membranalar goşuldy; Olar iki tarapynda örtülen polietilen filmli plastomer görnüşli bitumly suw geçirmeýän membranalar, yssy, orta we orta sowuk howa zolaklarynda has ileri tutulýar. Caly APP standart gidroizolýasiýa membranalaryny goşdy; Termum plastiki rezinli “Atactic PolyPropilen” (A.P.P.) bitumyň çydamlylygyny ýokarlandyrmak üçin ulanylýar. seriýamyzyň gidroizolýasiýa membranalary plastomerikdir. Olar ýerüsti howa şertlerinde (orta sowuk zona) ulanmak üçin amatlydyr. Membranalarymyzda termoplastiki rezinli APP (Atactic Polipropilen) fiziki güýji ýokarlandyrmak üçin ulanylýar. “Panda” seriýamyz fiziki we himiki täsir bilen gaty çydamly. Programma meýdany Bitumly membranalar, ýer, binýatlar we ýer bilen gatlaklary bolan diwarlar ýaly gurluşa täsir edip biljek ähli ýerlerde ulanylyp bilner. Şeýle hem suw derejesinden pes bolan daşarky diwarlarda, balkonlarda, teraslarda, hammamlarda we hajathanalarda ulanylyp bilner. Mundan başga-da, desgalarda suw howdanlary, emeli howuzlar we awtoulag ýollary, köprüler, gämi gurluşyklary ýaly ýokary dartgynly ýerlerde ulanylyp bilner.

Product SHTF 40/4x4
SHTF 45/4x4
SHTF 50/4x4 of mediaCategory SHTF Çaly

SHTF

SHTF 40/4x4
SHTF 45/4x4
SHTF 50/4x4

Standart membranalar goşuldy; Olar iki tarapynda örtülen polietilen filmli plastomer görnüşli bitumly suw geçirmeýän membranalar, yssy, orta we orta sowuk howa zolaklarynda has ileri tutulýar. Caly APP standart gidroizolýasiýa membranalaryny goşdy; Termum plastiki rezinli “Atactic PolyPropilen” (A.P.P.) bitumyň çydamlylygyny ýokarlandyrmak üçin ulanylýar.membranalary süýümli aýna berkitme we galyňlygy 3,8 mm bolan poliester-alýumin laminat göteriji bitumly suw izolýasiýa örtükleridir. ýokary elastik we pes temperaturalarda-da çeýe bolýar. Gurluşyna goşulan iki aýry göteriji bilen ýokary dartgynlylyga garşy ýokary öndürijilik görkezýär. Alýumin göterijiniň bug bugy barýeriniň bahasy gaty ýokary.

Product PSTM 30/150
PSTM 35/150
PSTM 40/150
PSTM 45/150
PSTM 50/150 of mediaCategory PSTM Çaly

PSTM

PSTM 30/150
PSTM 35/150
PSTM 40/150
PSTM 45/150
PSTM 50/150

Kaly şifer membranalary; Olar kontinental (yssy we sowuk) howa zolaklary üçin iň amatly saýlama, bir tarapynda reňkli mineral (Slate) we beýleki tarapynda polietilen film bilen plastomer görnüşli bitumly gidroizolýasiýa membranalarydyr. “Caly Slate Membrana” -da; Termum plastiki rezinli “Atactic PolyPropilen” (A.P.P.) bitumyň çydamlylygyny ýokarlandyrmak üçin ulanylýar.Sypatlar Fok Membrana, gaty sowuk howalarda elastik aýratynlygy bilen iň gowy saýlawdyr. Güýç gymmatlyklary we elaktiki gelip çykyşy bilen ýokary dartgynlylyga we gurluşyk hereketlerine çydamly. Şeýle hem gyzgyn bitum programmasy bilen ulanmak üçin amatlydyr. Programmadan soň oňat ygrarlylyk aýratynlygyny goraýar we suw geçirmeýän meseleler üçin esasanam ýerzemin programmalarynda belli bir çözgüt. Agaç, sement we metal ýaly dürli ýüzleri ulanyp bolýar. Membranalarymyz sowuk howa şertlerinde döwülmän, ýyly howa şertlerinde eremez ýa-da akdyrmaz, zarba fakeliniň kömegi bilen aňsatlyk bilen ulanylyp bilner. Zerur ululyklara görä ýörite kesijiler bilen aňsatlyk bilen ulanylýar. Dilatasiýa, beton gurluşlarda, parapet öwrümlerinde we bacalarda ulanmak üçin amatly. Dogry ulanylsa, durmuş gurmak ýaly berkdir. Programma meýdançalary FOK SERIES membranalary senagatyň we söwdanyň ýeňil metal üçekleri üçin has ileri tutulýar, sebäbi bu önüm üçegiň üstündäki giňelme we daralma sebäpli üçekleriň hereketini sazlamaga ukyply. Esasan sowuk howa üçin amatly. Fok seriýaly membranalar, ýer, binýatlar we ýer bilen gatlaklary bolan diwarlar ýaly gurluşa täsir edip biljek ähli ýerlerde ulanylyp bilner. Şeýle hem suw derejesinden pes bolan daşarky diwarlarda, balkonlarda, teraslarda, hammamlarda we hajathanalarda ulanylyp bilner Mundan başga-da, suw howdanlary, emeli howuzlar we awtoulag ýollary, köprüler, wiadruktura gurluşyklary ýaly gurluşlarda ulanylyp bilner. .

Product PST 30/150
PST 35/150
PST 40/150
PST 45/150
PST 50/150 of mediaCategory PST Çaly

PST

PST 30/150
PST 35/150
PST 40/150
PST 45/150
PST 50/150

Standart membranalar goşuldy; Olar iki tarapynda örtülen polietilen filmli plastomer görnüşli bitumly suw geçirmeýän membranalar, yssy, orta we orta sowuk howa zolaklarynda has ileri tutulýar. Caly APP standart gidroizolýasiýa membranalaryny goşdy; Termum plastiki rezinli “Atactic PolyPropilen” (A.P.P.) bitumyň çydamlylygyny ýokarlandyrmak üçin ulanylýar. seriýamyzyň gidroizolýasiýa membranalary plastomerikdir. Olar ýerüsti howa şertlerinde (orta sowuk zona) ulanmak üçin amatlydyr. Membranalarymyzda termoplastiki rezinli APP (Atactic Polipropilen) fiziki güýji ýokarlandyrmak üçin ulanylýar. “Panda” seriýamyz fiziki we himiki täsir bilen gaty çydamly.

Biz barada

Çaly

I.P. "Çaly" 2007-nji ýylda Aşgabatda esaslandyryldy. Kompaniýany esaslandyryjy Türkmenistanyň raýaty Mowlam Çalýew. Kompaniýa döredilen ilkinji gününden başlap, Türkiýeden gury gurluşyk garyndylaryny import edip gelýär. 2007-nji ýyldan bäri kompaniýa izogam öndürýär. Kem-kemden önümleriň görnüşini we göwrümini ýokarlandyryp, kärhana ösdi. Tizara, 2010-njy ýylda kompaniýa gury gurluşyk garyndylaryny - kafel ýelimini öndürip başlady. Kompaniýanyň pelsepesi üznüksiz ösüşdir. Suw esasly boýag önümçiligi soňra 2013-nji ýylda başlandy. 2018-nji ýylda köpugurly sapagyň önümçiligi başlandy. Kompaniýanyň soňky ösüşi, 2019-njy ýylda başlanan plastik turbalaryň önümçiligi. Häzirki önümiň ugry: Suw geçirmeýän material Izogam; Çeýe plitkalar; Rulon möhürleýji; Bitum mastiki; Polimer-bitum baglaýjy. Häzirki wagtda “Çaly” güýçli önümçilik bazasy bilen yzygiderli ösýän kompaniýa. Tehniki mümkinçilikleri taýdan kärhana gurluşyk materiallaryny iň häzirki zaman türkmen öndürijilerinden biridir. Daşary ýurtly kärdeşlerimizden we üpjün edijilerden özleşdirilen ösen tehnologiýalar we öz hünärli işgärlerimiziň bolmagy giň gerimli gurluşyk materiallaryny öndürmäge mümkinçilik berýär.

Map
1520
12
10+